آیا ضد آفتاب‌های مدیسان رنگی بعد از تاتو و یا لیزر تراپی می‌توانند استفاده شوند؟

ضد آفتاب های رنگی جهت استفاده پس از لیزرتراپی و یا تاتو، توصیه نمی شود . معمولا پس از لیزرتراپی و تاتو، ضد آفتاب های بی رنگ توصیه می شود.